המורכבות המשפטית של מערכת היחסים בין הבנק ללקוח

מערכת היחסים בין הבנק לבין הלקוח מושתתת על קשר חוזי ועל כן חלים עליה דיני החוזים. בצד דיני החוזים חלים על מערכת יחסים זו גם חוקי הבנקאות כגון חוק פסיקת ריבית, חוק הערבות, ועוד.

 

בפרשת דאטא סיסטמס מסכם בית המשפט חלק ממערכות דינים אלו וקובע כך: "המסגרת הנורמטיבית החולשת על היחסים בין בנק ולקוח, מורכבת מפסיפס של נורמות משפטיות, שבעיקרן הן בעלות אופי חוזי. בבסיס יחסים אלה עומדים התנאים וההסכמות שגיבשו הצדדים לצורך הסדרת יחסיהם. אולם ההסדרים החוזיים אינם חזות הכול, הואיל והבנקים כפופים לחבויות נוספות שבעיקרן שאובות הן מחוק הבנקאות (שירות ללקוח (והן מדיני הנזיקין. עיקרן של חבויות אלו הוא בדרישות מוגברות של תום לב וגילוי נאות של הבנק כלפי לקוחותיו, ובאשר להיקפן וביטוין המעשי של אותן חבויות, הן נקבעות על פי נסיבותיו של כל מקרה. יש להדגיש, כי בצד חובת תום-הלב של הבנק כלפי לקוחותיו, חלה עליו גם חובת אמון כלפיהם".

מאידך, קבע בית המשפט בפסק דין אחר כי חובת האמון של הבנק אינה מביאה בהכרח לשחרור הלקוח מאחריות למעשיו. הלקוח הוא הבעלים של החשבון והוא אחראי למצבו. על הלקוח לנקוט באמצעים עצמאיים משלו ואין הוא יכול לסמוך רק על הבנק ובאופן עיוור. המשמעות היא כי חובתו של הלקוח לדאוג לכך שהוא עצמו עומד בכל התחייבויותיו כלפי הבנק כמו, למשל, אי-חריגה מהסכם המסגרת, או העמדת ביטחונות מתאימים לחשבון בכל עת. בשום חובה חוקית או מוסרית המוטלת על הבנק אין כדי להוריד כהוא זה מהאחריות האישית שיש למנכ"ל או לבעל החברה על ניהול נכון של חשבון הבנק שלו.

אציג עיקרון זה בצורה מעט שונה אבל כשאותו רעיון בדיוק עומד מאחוריו. יכול להיות שבית המשפט יפסוק לטובתך ויקבע כי הבנק אכן התרשל בפעילותו אל מול העסק שלך. אבל, לרוע המזל, בדרך כלל זה כבר יהיה מאוחר מדי. האחריות של כל יזם ושל כל מנהל היא לאו דווקא לבדוק או לבחון את גבולות היכולת של הבנק בנושא זה או אחר אלא לקחת אחריות אישית על ניהול החשבון, תזרים המזומנים, הערבויות, הבקרה השוטפת על הביטחונות ועל כל שאר המרכיבים של ההתנהלות הכספית בעסק. כמנהל, זוהי האחריות שלך מעבר לכל נושא אחר. ניקח לדוגמה מצב בו בתום שמונה שנים של התדיינויות מייגעות תקבל פיצוי בסכום נמוך, יחסית, מהבנק שלא הקפיד לשמור על החוק ולא קיים את חובת הנאמנות שלו כלפיך כהלכתה. האם זה יחזיר לך את ההשקעה הכספית העצומה שלך? האם זה יחזיר את אותן שנים בהן הבנק ניהל מלחמת התשה נגדך במטרה להקטין את הנזק? אני מאמין שלא. האחריות היא תמיד שלך, תמיד נופלת עליך.

חובת הנאמנות של הבנק כלפי הלקוח היא חובה המוטלת על הבנק מטעמה של מדינת ישראל, על פי חוק. ביסוד חובה זו עומדת ההכרה כי המערכת הבנקאית היא מערכת חזקה מאוד למול לקוח עסקי בודד, גדול כשיהיה. הסיכוי של לקוח כזה לעמוד מול הבנק ולנהל איתו משא ומתן בתנאים שווים ובצורה הוגנת, נמוך מאוד. לכן הטיל המחוקק על הבנק את חובת הנאמנות. על הבנק חובה להיות נאמן ללקוח שלו.

אני ממליץ לך לזכור חובה זו ולהזכירה למנהל הבנק שלך בכל מצב של משא ומתן ובכל תהליך של ניהול קונפליקט מולו. לחובת נאמנות זו ישנן משמעויות כה מרחיקות לכת על פעילותו של הבנק עד כי בכל אירוע בו יש קונפליקט בינו לבינך, עליו לקחת אותה בחשבון ולקבל את ההחלטה בהתאם. זכור כי גם על הבנק מוטלת האחריות להגן עליך.