חדש בדיני עבודה

 

הודעה על הליכי מיון וקבלה לעבודה – תיקון חוק הודעה לעובד

 

ביום 16.12.2014 פורסם חוק הודעה לעובד (תנאי לעבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014,

לפיו מעסיק יהיה חייב למסור למועמד לעבודה הודעות בכתב בדבר התקדמות ההליכים לקבלה לעבודה ובדבר אי-קבלתו של מועמד לעבודה.

 

שם החוק שונה ויהיה: "חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה " (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה )  מעסיק יהיה חייב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה זו תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון.

 

 

מעסיק יהיה חייב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון כאמור הודעה על אי-קבלתו לעבודה. ההודעה תימסר לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה

ההודעות הנ"ל יכללו, בין היתר, את: שם המעסיק; שם המועמד; מועד תחילת הליכי המיון וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק; התפקיד שלגביו נערכים הליכי המיון; שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

ההוראות הנ"ל לא יחולו על מועמד לעבודה בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים; בעבודה בענף ההסעדה; בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ -25 עובדים. "ההודעה" מוגדרת:  "לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר" . "הליכי מיון לעבודה" מוגדרים כ"ראיון או בחינה "