תשלום קצבה

משרדנו מספק ייעוץ וסיוע בתביעה לצורך מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי. בהתאם, אנו מטפלים בגמלאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי:
קצבת ילדים: זוהי קצבה חודשית, המשולמת למבוטחים תושבי ישראל על-פי מספר הילדים שטרם מלאו להם 18 שנים ושוהים בארץ.
ביטוח אמהות: כולל מענק אשפוז, מענק לידה, דמי לידה וקצבת לידה. למענק הלידה זכאית יולדת שילדה בבית חולים בישראל. דמי לידה ישולמו לעובדת שכירה או עצמאית שיצאה לחופשת לידה כפיצוי על אובדן שכרה בזמן חופשת הלידה. קצבת לידה תשולם ליולדת שילדה יותר משני ילדים בלידה אחת.
דמי אבטלה: זכאי תושב ישראל שמלאו לו 20 ועדיין לא הגיע לגיל פרישה. יש לעמוד בתקופת הכשרה מסוימת (למעט חיילים משוחררים בשנה הראשונה לשחרורם).
תגמול מילואים: זכאי כל מי שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון או שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח).
גמלה לעובד בגין פשיטת רגל המעביד או פירוק התאגיד: עובד שמעבידו פשט את הרגל או שניתן נגדו צו פירוק זכאי לשכר העבודה ולפיצויי הפיטורים שהמעביד חייב לו עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי.
גמלת הבטחת הכנסה: זכאי תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים לפחות בהתאם למבחן הכנסות שנקבע בחוק.
דמי מזונות: זכאים אישה תושבת ישראל שיש בידה פסק דין למזונות והיא אינה נוקטת בהליכים לביצועו ואינה מתגוררת עם החייב וכן ילד שניתן לזכותו פסק דין למזונות ואינו בהחזקת אימו.
כמו-כן מטפל משרדנו גם בגימלות נוספות למול הביטוח הלאומי כגון: אלימות במשפחה, נפגעי עבודה, נפגעי תאונות, זכויות מתנדבים, נכות כללית, ניידות, שיקום מקצועי, נפגעי פעולות איבה, שארים, זיקנה, סיעוד, אסירי ציון, חסידי אומות העולם.