פיצויי פיטורין

יחסי העבודה בין העובד לבין המעביד יכולים להסתיים במספר דרכים, כגון על-ידי פיטורים או התפטרות, פרישה לגמלאות, מוות של אחד הצדדים ועוד. לעיתים קרובות כאשר מסתיימים יחסי העבודה המשמעות היא שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים. לדוגמה, עובד שיצא לגמלאות זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר. דוגמה נוספת היא כי במצב שבו העובד נפטר, אזי באם הוא היה זכאי לפיצוי במקרה של פיטורים יהיו השאירים שלו זכאים לאותם הפיצויים עם פטירתו.

משרדנו בודק עבור לקוחותינו האם בנסיבות הקיימות שבהן נסתיימו יחסי העבודה זכאי הלקוח שלנו לפיצויי פיטורים.

פיצויי פיטורים הנם זכות חשובה ביותר המוקנית לעובד אגב סיום עבודתו. לכל עובד העומד בתנאי החוק, יש זכות טבועה במקום העבודה בשל ההסתמכות שלו על העובדה שיש לו מקום עבודה. זאת הסיבה לעובדה כי המחוקק שם דגש רב כל כך על תחום זה של פיצויי פיטורים.

תכליתם של פיצויי הפיטורים הנה כפולה: גם לעודד וגם להעניק לעובד בטחון תעסוקתי, שכן ביודעו כי קיימת זכות לקבלת פיצויים יהיה למעסיק תמריץ שלילי לפטר את העובד והתכלית הנוספת הנה להעניק כרית נחיתה כלכלית לעובד שסיים את עבודתו.

נושא פיצויי הפיטורים מוסדר בחוק פיצויי פיטורים והתקנות הפועלות מכוחו, ולאורם בודק משרדנו את הזכות לקבלת הפיצויים, אופן חישובם, מועד קבלתם, דרך קבלתם ועוד. בין היתר נבדקים משך הזמן בו עבד העובד במקום העבודה, רציפות עבודתו, רכיבי השכר ממנו יש לחשב את פיצויי הפיטורים ועוד.

חשוב לדעת כי על-פי החוק קיים מספר מצומצם של מקרים אשר בהם גם במקרה של התפטרות זכאי העובד לפיצויי פיטורים, כגון במקרה בו נוצרת לעובד הרעה מוחשית במקום העבודה והוא אינו יכול לעבוד יותר. באם מתנכלים פתאום לעובד או מורידים לו את השכר באופן חד-צדדי הוא זכאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים על כך. משרדנו בוחן בכל מקרה שמובא לפניו האם באותה סיטואציה זיכתה ההתפטרות את העובד בפיצויי פיטורים.

אנו מסייעים לעובד לדעת בביטחון עם תום עבודתו מהן הזכויות המגיעות לו, וכן לקבל את הסכום המדויק של פיצויי הפיטורים להם הוא זכאי.