נושאי שכר עבודה

שכר עבודתו של העובד מהווה את אחד הנושאים החשובים ביותר בדיני העבודה בהם מטפל משרדנו. השכר וההשלכות הנובעות מתוכו הם שנותנים לעובד אפשרות להתקיים בכבוד מעבודתו ועל כן יש להקפיד ולשמור שאותו עובד יקבל את התמורה המדויקת וההולמת בעבור עבודתו. שכר העבודה מוזכר מספר רב של פעמים בחקיקה השונה של דיני העבודה ועל העובד לדעת כי קיימות לו זכויות רבות בנושא.
בדיני העבודה קיימים מספר חוקים אשר מהווים "חקיקת מגן" של העובדים. חוקים אלה קובעים אמות מידה מינימליות ליחסי העבודה. התנאים הקבועים באותה חקיקה הנם קוגניטיביים, כלומר ניתן להוסיף עליהם בחוזי העבודה השונים אך אסור לגרוע מהם. באם יסטה המעביד מאותם חוקים קיימות סנקציות פליליות ואזרחית היכולות לעמוד כנגדו כגון פיצויים, תגמולים שונים ועוד.
נושא שכר העבודה של העובד מוסדר גם הוא בכמה חוקי מגן על-מנת להקנות לעובד בטחון כי יקבל תמורה הולמת בעד שירותיו ולא יקופח. לדוגמה, חוק שכר מינימום קובע אחוז מסוים מהשכר הממוצע במשק כשכר מינימום ואסור למעביד לשלם סכום נמוך ממנו. דוגמה נוספת הנה חוק הגנת השכר, אשר מסדיר נושאים חשובים ביותר כגון: המועד לתשלום השכר ופיצויים במקרה שהשכר לא משולם במועדו (פיצויי הלנת שכר), ניכויים משכר העבודה, איסור לשלם שכר במוצרים שווי-כסף ועוד.
שכר העבודה רלבנטי גם במקרה של סיום יחסי העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, שכן שיעור הפיצויים נגזר מהשכר. על-פי חוק פיצויי פיטורים והתקנות הפועלות מכוחו, רק חלק ממרכיבי השכר נכללים באותו החישוב, ויש לבחון את כל תנאי השכר והתוספות הנלוות, לדעת "לגזור" את החלק הנכון ממנו ולחשב את פיצויי הפיטורים.
משרדנו מטפל בצורה מקיפה בכל הנושא הרגיש והאנושי כל כך של שכר העבודה. אנו בודקים עבור לקוחותינו האם שולם שכרו של העובד בזמן, האם קיבל הוא את הגמול הראוי לו על שעות נוספות, האם נוצר מצב של הלנת שכרו ומהם הפיצויים המגיעים לו על כך. לעיתים קיימת חשיבות גדולה למועדים שכן לדוגמה החוק קובע תקופה מוגבלת לתביעת פיצויי הלנת שכר ועלינו לבדוק שלא חלה התיישנות על התביעה. לאור זאת, משרדנו פועל במהירות וביעילות על-מנת להשיג את התוצאה המקסימלית ולהשיג לעובד בדיוק את המגיע לו תמורת עבודתו.